رابطه بین اصول رهبری، ارزش‌ها و اصول اخلاقی

زمانی که درک شفاهی از ارزش‌هایمان و اهمیت نسبی آن‌ها داشته باشیم، می‌توانیم اصولی را پایه‌گذاری کنیم که می‌خواهیم بر پایه آن‌ها رهبری کنیم. اصول رهبری هرکسی، همان ارزش‌هایی هستند که آن‌ها را تبدیل به عادات و روال معمولی زندگی خودکرده است. این اصول به‌مثابه ابزارهای ناوبری‌اند که ملوانان به‌وسیله آن‌ها موقعیت کشتی را در دریا پیدا می‌کنند و مسیر درست سفرشان را تشخیص می‌دهند. به‌عنوان‌مثال، ارزشی مانند «نگرانی در قبال دیگران» ممکن است به این شکل تبدیل به اصل رهبری شود، «ایجاد محیطی کاری که افراد در آن به خاطر تشریک‌مساعی و همکاری‌شان مورداحترام قرار بگیرند، برای آن‌ها امنیت شغلی فراهم شود و فرصت تحقق توانایی‌های بالقوه‌شان را داشته باشند.» پس از تعریف اصول رهبری، لازم است درک روشن و شفافی از ایدئولوژی‌های اخلاقی‌مان داشته باشید. اگر ارزش‌ها بیانگر اصول مثبتی‌اند که بر مبنای آن‌ها زندگی می‌کنیم، ایدئولوژی، خطوط قرمز اخلاقی هستند که برای اعمالمان تعیین می‌کنیم. ما در زندگی و شغلمان با محدوده‌های خاکستری‌رنگ زیادی روبرو می‌شویم که این مرزهای اخلاقی قرمزرنگ هستند که مشخص می‌کنند ما وارد این محدوده‌ها شویم یا نه؟ لازمه این کار این است که ما در کنار تعریف ارزش‌های زندگی‌مان، خطوط قرمز اخلاقی‌مان را هم تعریف کنیم. ارتباط بین ارزش‌ها، مرزهای اخلاقی و اصول رهبری را به ما نشان می‌دهد. افرادی که قبل از ورود به بحران درک روشنی از این سه موضوع درباره خوددارند در شرایطی که تحت‌فشار قرار می‌گیرند، آمادگی بهتری برای حفظ تعادل و تعیین جهت مناسب از میان تصمیمات دشوار و مسائل سخت پیش رو به دست می‌آورند. همچنان ‌که در جست‌وجو و تعیین چرایی‌مان هستیم، ممکن است خیلی ساده از مسیرمان منحرف شویم. فشارهایی که در طول مسیر در جهت عملکرد بهتر، ترس از شکست و یا رضایتمندی حاصل از کسب موفقیت، به‌راحتی می‌توانند باعث انحراف از ارزش‌های ما شود و فقط با آگاهی از مرزهای اخلاقی و سنجش ارزش‌هایمان در شرایط سخت و پرفشار است که می‌توانیم در مسیر چرایی‌مان باقی بمانیم .

چرائی:  چرائی و رسالت سوختی است که به ما قدرت می‌دهد تا به چشم‌اندازمان برسیم

چشم‌انداز:  فلسفه چرائی وزندگی ماست

نیت:  دلیل رسیدن به اهداف در معنای گسترده و عمیق‌تر

اهداف: اهداف را می‌توان نقطه‌ای برای دستیابی به چیزی تصور کرد

تصویر شماره (۱-۵) تعریف چرایی، چشم انداز،نیت،اهداف،ارزشها، اصول و مرزهای اخلاقی،