اولین روز نمایشگاه رینوتکس

جلسه اتاق بازرگانی سال 98

مجمع عمومی نظام صنفی رایانه ای کشور سال 98

جلسه هیات مدیره سازمانی نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی خرداد 98

جلسه هیات رئیسه سازمان نظام صنفی استان آذربایجان شرقی با عضو شورای شهر تبریز سال 97

جلسه هیات رئیسه سازمان نظام صنفی استان دوره پنجم با سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

جلسه دولت الکترونیک استان اذربایجان شرقی سال 97

جلسه اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان آذربایجان شرقی - دوره پنجم سال 1396 الی 1399

جلسه آموزشی کمسیون نظام صنفی استان آذربایجان شرقی - دوره پنجم سال 1396 الی 1399

جلسه کمسیون افتا نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی - دوره پنجم سال 1396 الی 1399

جلسه کار گروه در دانشگاه آزاد تبریز ربع رشیدی سال 96