جلسه اتاق بازرگانی

جلسه اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان آذربایجان شرقی

جلسه آموزشی کمسیون نظام صنفی

جلسه کمسیون افتا نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی

جلسه هیات ریسه سازمان نظام صنفی استان با سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

جلسه هیات مدیره سازمانی نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی خرداد 98

مجمع عمومی نظام صنفی رایانه ای کشور سال 98

جلسه کار گروه در دانشگاه آزاد تبریز ربع رشیدی

جلسه هیات ریسه سازمان نظام صنفی استان آذربایجان شرقی با عضو شورای شهر تبریز

جلسه دولت الکترونیک استان اذربایجان شرقی